شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1305 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/07/281397/07/2812:0015:000شروع آزمون
1306 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/07/281397/07/2812:0015:000شروع آزمون
1328 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/07/281397/07/2810:0013:000شروع آزمون
1293مروري بر پيشگيري و كنترل ديابت / سل و جذام / ايمن سازيشغلي 8 ساعت1397/07/281397/07/2810:0013:000شروع آزمون