شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
891 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/05/301397/05/3011:0016:000شروع آزمون
892 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/05/301397/05/3011:0016:000شروع آزمون
893 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/05/301397/05/3011:0016:000شروع آزمون
894 داروهاي ترالي احياء و محاسبات داروييشغلي 10 ساعت1397/05/301397/05/3011:0016:000شروع آزمون
957مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندانشغلي 6 ساعت1397/05/301397/05/3009:0014:000شروع آزمون
985مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندانشغلي 6 ساعت1397/05/301397/05/3009:0014:000شروع آزمون