شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
471خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
470خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
469خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
468خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
467خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
466خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
472خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون
473خطاهاي پزشكي و داروييشغلي 6 ساعت1396/06/301396/06/3012:0015:00شروع آزمون