جدول زمانبندي آزمون هاي بهمن ماه اداره آموزش كاركنان دانشگاه

باسلام واحترام ،جدول زمانبندي برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي بهمن ماه اداره آموزش کارکنان جهت استحضار وبهره برداري همکاران اعلام ميگردد:

عنوان دوره                             نوع دوره             تاريخ وساعت برگزاري                ساعت دوره      واجدين شرايط شرکت در دوره

شبکه وامنيت اطلاعات درسازمان ها   عمومي         96/11/2 ساعت 9 لغايت 20          10ساعت          کليه کارکنان رسمي ،پيماني ،قراردادي

شيوه زندگي و ناباروري               عمومي          96/11/10  ساعت 9 لغايت18           8 ساعت          کليه کارکنان رسمي،پيماني ،قراردادي

مديريت امنيت اطلاعات            بهبود مديريت      96/11/14 ساعت 12 لغايت15          20ساعت         مديران پايه ومياني دانشگاه

مديريت تعارض وفنون مذاکره      بهبود مديريت     96/10/30ساعت 9 لغايت 16            8 ساعت       مديران پايه ومياني ،مديرپرستاري، سوپروايزر  سرپرستار

مديريت مال و بودجه                 بهبود مديريت      96/11/18ساعت 9 لغايت 16           5 ساعت      مديران پايه ومياني،مديرپرستاري، سوپروايزر، سرپرستار

هشدار براي همكاراني كه نام كاربري (يوزر) خود را عوض كرده اند.

باسلام ،لطفا همکاران محترم از تغيير نام کاربري (يوزر)خود که کد ملي ميباشد به ساير عناوين خود داري نمايند چون در غير اينصورت موقع آزمون الکترونيکي دچار مشکل خواهندشد(سوالات پرش خواهند داشت).

پیشخوان
امروز : 1396/10/28

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی